English General Terms and Conditions below

(Dutch) Algemene voorwaarden

 

Laatste update: 21-01-2015 – Last update: 01-21-2015

 

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Blue Social Network en een opdrachtgever waarop Blue Social Network deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten

met Blue Social Network, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de

bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Blue Social Network en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte

opgenomen aanbod is Blue Social Network daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Blue Social Network anders aangeeft.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Blue Social Network niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6. Indien sprake van een actieprijs, dient de cliënt zich verplicht te houden aan de op maat gemaakte offerte.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst, informatie en middelen

4.1 Blue Social Network zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die opdrachtgever redelijkerwijs van Blue Social Network mag verwachten. Blue Social Network kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.

4.2. Blue Social Network bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Blue Social Network het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, waarvan Blue Social Network aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en behoorlijk aan Blue Social Network worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan Blue Social Network zijn verstrekt, heeft Blue Social Network het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, waarvan Blue Social Network aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en ten allen tijde aan Blue Social Network ter beschikking staan en naar behoren functioneren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen niet afdoende ter beschikking van Blue Social Network zijn, heeft Blue Social Network het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5. Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Blue Social Network verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Blue Social Network is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Blue Social Network is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Blue Social Network kenbaar behoorde te zijn.

4.6. Opdrachtgever is gehouden Blue Social Network onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

4.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Blue Social Network de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.8. Indien door Blue Social Network of door Blue Social Network ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Blue Social Network zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of

kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Blue Social Network de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Blue Social Network is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Blue Social Network daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit

honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6: Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1. De overeenkomst tussen Blue Social Network en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand. Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde

werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij

overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Blue Social Network derhalve

schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door

opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Blue Social Network de

overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de

overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

 

Artikel 7: Opzegging

7.1. Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn
van 1 maand één week voor het eind van de kalendermaand te beëindigen, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

7.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Blue Social Network, zal Blue Social Network in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Artikel 8: Honorarium

8.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium

8.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden

vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de

gebruikelijke uurtarieven van Blue Social Network, geldende voor de periode waarin de

werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

8.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde

kosten periodiek in rekening worden gebracht.

8.5. Indien Blue Social Network met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief

overeenkomt, is Blue Social Network niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief,

bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

8.6. Tevens mag Blue Social Network het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de

werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid

werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en

zulks niet toerekenbaar is aan Blue Social Network, dat in redelijkheid niet van Blue Social Network mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk

overeengekomen honorarium. Blue Social Network zal de opdrachtgever in dat geval van het

voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Blue Social Network zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 9: Betaling

9.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders vermeld), zonder enige aftrek,

korting of verrekening door storting of overmaking op de door Blue Social Network aangegeven bank of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen (of ander opgegeven termijn in factuur)

dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente

verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar

bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het

moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als

volledige maand wordt gerekend.

9.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de

opdrachtgever zijn de vorderingen van Blue Social Network op de opdrachtgever onmiddellijk

9.4. Blue Social Network heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen

rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Blue Social Network kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Blue Social Network kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede

de kosten worden voldaan.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle door Blue Social Network geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen

ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven

eigendom van Blue Social Network totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Blue Social Network gesloten overeenkomsten is nagekomen, dit ter beoordeling van Blue Social Network.

10.2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan

wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Blue Social Network zo

snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.3. Blue Social Network heeft het recht om software van derden te gebruiken om de werkzaamheden adequaat uit te voeren.

10.4. Blue Social Network heeft het recht om wachtwoorden, email adressen en telefoonnummers die gekoppeld zijn aan alle Social Media kanalen van de opdrachtgever te veranderen of verwijderen wegens veiligheid, wanneer er sprake is van een mogelijke hack, wanneer de gegevens al een lange tijd (2+ maanden) niet zijn veranderd of wanneer er een wereldwijde hack is geweest waar mogelijk de gegevens van de accounts openbaar zijn geworden.

 

Artikel 11: Incassokosten

11.1. Alle in redelijkheid door Blue Social Network in verband met de niet- of niet tijdige nakoming

door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en

buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.2. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 12: Onderzoek, reclames

12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8

dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende

werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Blue Social Network. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Blue Social Network in staat is adequaat te reageren. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover de Blue Social Network aan opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal Blue Social Network de werkzaamheden alsnog verrichten

zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is

geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer

mogelijk of zinvol is, kan Blue Social Network een gedeelte van het reeds betaalde honorarium

terugbetalen zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven en zal Blue Social Network in

voorkomend geval slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de grenzen van artikel 16.

 

Artikel 13: Vervaltermijn

13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is opdrachtgever gehouden, indien hij van

oordeel is of blijft dat Blue Social Network de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk

heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 12.1 is gebeurd-onverwijld schriftelijk aan Blue Social Network kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij

gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van

de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

14.1. Blue Social Network is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– Na het sluiten van de overeenkomst Blue Social Network ter kennis gekomen omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In

geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet

behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor

de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of

onvoldoende is.

14.2. Voorts is Blue Social Network bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst

onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd

dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Blue Social Network op de

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Blue Social Network de nakoming van zijn

verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4. Blue Social Network behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

15.1. Indien Blue Social Network aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter

beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek van

Blue Social Network binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te

15.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de onder 15.1. genoemde verplichting tot

teruggave, is opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder

de kosten van vervanging, aan Blue Social Network te vergoeden.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

16.1. Indien Blue Social Network aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot

hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2 De aansprakelijkheid van Blue Social Network voor schade van de opdrachtgever, welke is

veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is

beperkt tot maximaal eenmalig het bedrag van het honorarium, dat door Blue Social Network aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de

oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in

aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste maand waarin die

werkzaamheden zijn verricht.

16.3 Blue Social Network is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de

opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4.3 voortvloeiende informatieverplichting

of doordat de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij

krachtens artikel 4.5 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee

gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van Blue Social Network.

16.4 Blue Social Network is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door

handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken

derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove

onzorgvuldigheid van Blue Social Network.

16.5 Blue Social Network is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel

mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal

16.6 Blue Social Network is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het

voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove

onzorgvuldigheid van Blue Social Network.

16.7 Blue Social Network is voorts niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever, welke is veroorzaakt door het gebruik van software van derden. Ook geldende bij disfunctioneren van software.

16.8 Opdrachtgever dient aantoonbaar bewijs te leveren aan Blue Social Network bij grove onzorgvuldigheid en eventuele schade die veroorzaakt is door Blue Social Network.

 

Artikel 17: Vrijwaringen

17.1. De opdrachtgever vrijwaart Blue Social Network voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2. Indien opdrachtgever aan Blue Social Network informatiedragers, elektronische bestanden of

software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of

software vrij zijn van virussen en defecten.

17.3 Opdrachtgever vrijwaart Blue Social Network voor aanspraken van derden ter zake van schade,

welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Blue Social Network uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Blue Social Network daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 16 niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.

 

Artikel 18: Risico-overgang

18.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de

overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan

opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van

opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 19: Overmacht

19.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch

krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun

rekening komt.

19.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,

voorzien of niet voorzien, waarop Blue Social Network geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor

Blue Social Network niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van

Blue Social Network worden daaronder begrepen.

19.3. Blue Social Network heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de

omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Blue Social Network zijn

verplichtingen had moeten nakomen.

19.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen

uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder

der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van

schade aan de andere partij.

19.5. Voor zoveel Blue Social Network ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels

gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen

nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde

toekomt, is Blue Social Network gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen

gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als

ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 20: Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die

zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit

voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Blue Social Network

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen

derden mede te verstrekken, en Blue Social Network zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk

dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is

Blue Social Network niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 21: Intellectuele eigendom en auteursrechten

21.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt

Blue Social Network zich de rechten en bevoegdheden voor die Blue Social Network toekomen op grond van de Auteurswet.

21.2. Alle door Blue Social Network verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,

ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden

gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming

van Blue Social Network worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3. Blue Social Network behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen

vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 22: Niet-overname personeel

22.1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na

beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft

plaatsgehad met Blue Social Network, medewerkers van Blue Social Network of van ondernemingen waarop Blue Social Network ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 23: Marketing- service- promotie doeleinden.

23.1. Blue Social Network heeft het recht de opdrachtgever te mogen gebruiken voor eigen marketing-, service- en/of promotie doeleinden.

 

Artikel 24: Geschillen

24.1. De rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

24.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 25: Toepasselijk recht

25.1. Alle rechtsverhoudingen tussen Blue Social Network en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens

Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

(English) General Terms and Conditions

 

Article 1. Definitions

1.1.      In the absence of explicit statement to the contrary, the terms used in these general terms and conditions are defined as follows.

User:                Blue Social Network the user of the general terms and conditions.

Client:              The user’s counterparty.

Contract:          The contract for the rendering of services.

 

Article 2: General

2.1.         These conditions are applicable to all offers, quotations and all contracts between the

user and a client to which the user has stated that these conditions are applicable, in so far as the parties have not made any specific written agreements to the contrary.

2.2.         These terms and conditions are further applicable to all contracts with the user that are

executed with the assistance of third-parties.

2.3.         Departures from these general terms and conditions are valid exclusively if expressly

agreed in writing.

2.4.         The applicability of any purchasing or other conditions of the client is expressly rejected.

2.5.         If one or more of the provisions of these general terms and conditions or of the

accompanying contract are invalid or set aside, the remaining provisions of these general terms and conditions and the contract shall remain applicable in full.  The user and the client will in that case enter into consultation with a view to making agreement on the substitution of the invalid provisions with new ones that approach as closely as possible the purpose and the tenor of the original provisions.

 

Article 3: Offers and quotations

3.1.         All offers are subject to contract unless the offer contains an express written statement

to the contrary.

3.2.         In the absence of statement to the contrary, the prices stated in the aforementioned

offers and quotations are exclusive of VAT and other governmental levies as well as the costs incurred in relation to the contract, including forwarding and administration expenses.

3.3.         If the acceptance differs (on minor points) to the offer set out in the quotation, the user is

not bound to those differing points.In the absence of statement to the contrary by the user, the contract will in that case not be formed in keeping with those different points.

3.4.         A composite price statement does not oblige the user to perform part of an order at a

corresponding proportion of the stated price.

3.5.         Offers and quotations are not automatically applicable to future orders.

3.6. If there is a promotional price, the client is obliged to hold on to the customized offer.

 

Article 4: Execution of the contract, information and resources

4.1.      The user will execute the contract to the best of his knowledge and ability and in accordance with high standards and in keeping with the expertise the client can reasonably expect of the user. The user does not however guarantee that any intended result will be achieved.

4.2.         The user will determine how and by whom the order is carried out, but will act in

accordance with the client’s indicated wishes wherever possible. If and in so far as required for the correct execution of the contract, the user reserves the right to have the work carried out by third-parties.

4.3.         The client shall that the user is provided in full and in good time with all information, as

well as amendments thereto, in the form and manner that the user indicates is necessary for the performance of the contract or which the client could reasonably expected to understand is required both on commencement and during the execution of the contract. If the information required for the execution of the contract is not issued to the user on time or in full, the user reserves the right to suspend execution of the contract and/or to charge the client with extra costs incurred as a result of the delay at the current market rates.

4.4.         The client shall ensure that the user is provided in good time with all resources and

facilities that the user indicates are necessary and which the consumer could reasonably be expected to realise are necessary to the execution of the contract and to ensure that they are available and correctly functioning at all times. If sufficient resources required for the execution of the contract are not issued to the user, the user reserves the right to suspend execution of the contract and/or to charge the client with extra costs incurred as a result of the delay at the current market rates.

4.5.         The client guarantees the correctness, completeness and reliability of the information,

resources and facilities he issues or has issued to the user. The user cannot be held liable for losses of any nature whatsoever caused by the user’s use of incorrect and/or incomplete information provided by the client, unless the user should have been aware of that inaccuracy or incompleteness.

4.6.         The client is obliged to inform the user without delay of changes to the issued

information and other facts and circumstances that could be important to execution of the contract.

4.7.         If it has been agreed that the contract will be executed in stages, the user reserves the

right to suspend execution of the components forming part of a subsequent stage until the client has approved the results of the preceding stage in writing.

4.8.         If the user or third-parties engaged by the user in the context of the order carry out work

at the client’s location or a location indicated by the client, the client shall provide those employees, free of charge, with the facilities that can reasonably be required by those employees.

 

 

Article 5: Amendments to the contract

5.1.         If during the execution of the contract it becomes apparent that it is necessary to make

amendments or additions to the work for the correct execution of the contract, the parties shall enter into consultation in good time and amend the contract accordingly.

5.2.         Amendments or additions to the contract that have been agreed by the parties can

result in a change to the completion date.  The user shall inform the client of changes to the completion date as soon as possible.  Amendments or additions to the contract do not give the client any entitlement to compensation for damages.

5.3.         If the amendment or addition to the contract has any financial and/or quality

implications, the user shall inform the client of those implications in advance. The user has the right to charge additional costs to the client.

5.4.         If a fixed fee has been agreed, the user shall further indicate the extent to which the

amendment or addition to the contract will result in that fee being exceeded.

 

Article 6: Duration of the contract; period of execution

6.1.         The contract between the user and a client is entered into for an indefinite period of time with a notice period of one month. Unless the nature of the contract provides otherwise or the parties make express and written agreement to the contrary.

6.2.         A time period agreed during the term of the contract for the completion of work shall not under any circumstances be deemed to be a firm deadline.If the implementation period is exceeded the client must therefore issue the user with written notice of default.

6.3.         Unless it has been established that execution of the contract has become permanently impossible, the contract cannot be dissolved by the client owing to the term being exceeded unless the user also fails to execute the contract or execute it in full within a reasonable period of time that he has indicated in writing following expiry of the agreed time of delivery.

 

Article 7: Termination

7.1.      Either party is authorised to terminate the contract with due observance of a notice period considered reasonable in the circumstances and towards a week prior to the end of a calendar month unless otherwise agreed by the parties. Notice must be given in writing.

7.2.         If the contract is prematurely terminated by the user, the user will arrange in consultation with the client for the work not yet carried out to be transferred to third-parties, unless the termination is in response to facts and circumstances that can be attributed to the client.

7.3.         If the user incurs extra costs when transferring the work, the client shall be obliged to compensate the user for those costs with due observance of the provisions of articles 8 and 9 of these general terms and conditions.

 

Article 8: Fee

8.1.         The parties can agree upon a fixed fee when forming the contract.

8.2.         If a fixed fee is not agreed, the fee will be calculated on the basis of the hours actually worked.The fee will be calculated at the user’s customary hourly rates applicable to the time period in which the work is carried out unless a different hourly rate has been agreed.

8.3.         The fee and any cost estimates are exclusive of VAT. When the clients company is based outside The Netherlands the VAT is not applicable because of the different nations we life in.

8.4.         For orders with a term of more than two months the payable costs will be charged periodically.

8.5.         If the user agrees on a fixed fee or hourly rate with the client, the user shall none the less be entitled to increase that fee or rate, in cases where amendments or additions are made to the contract, for example.

8.6.         The user is further entitled to increase the fee if, during the performance of the work, it becomes apparent that the originally agreed or anticipated amount of work was underestimated when the contract was entered into, for reasons that cannot be attributed to the user, to such an extent that the user cannot reasonably be expected to perform the agreed work for the originally agreed fee.The user will inform the client of his intention to increase the fee or rate.The user will state the amount of the increase and the date on which it will come into effect.

8.7.         Invoice/prices will be in Euros.

8.8.         The price is NET, that means the client has to pay the bank transaction cost.

8.9.         Dollar price for the client depends on the rate of exchange.

8.10.      Every first of the month the invoice will be send to the client by e-mail.

 

Article 9: Payment

9.1.         Payment is due within 14 days (unless stated otherwise) of the invoice date, without any deduction, discount or set-off, by depositing or transferring the payable amount to the bank or bank giro account stipulated by the user. Objections to the level of the bills do not suspend the payment obligation.

9.2.         If the client fails to remit payment within the 14-day period (unless stated otherwise in the invoice), the client shall be held in default by operation of law. The client shall in that case be liable for the payment of interest equal to the statutory commercial interest rate at that time. The interest over the payable amount shall be calculated from the time at which the client was held in default until the time of full and final settlement, in which context part of a month shall be deemed to be a full month.

9.3.         In the event of the client being liquidated, declared bankrupt or granted suspension of payment, the claims of the user on the client shall become immediately due and payable.

9.4.         The user reserves the right to have payments made by the client extend first to payment of costs, then to outstanding interest and finally the principal amount and the current interest. The user can refuse a payment offer, without thus being in default, if the client indicates a different order of allocation. The user can refuse full payment of the principal amount if the due and current interest and costs are not remitted at the same time.

 

Article 10: Retention of title

10.1.      All goods delivered by the user, including designs, sketches, drawings, films, software, (electronic) files, etc., remain the property of the user until the client has met in full all of the obligations under the contract entered into with the user; this to be decided at the user’s discretion.

10.2.      In the event of third-parties imposing an attachment on the goods delivered under retention of title or setting out to establish or invoke any rights to them, the client is obliged to notify the user of that as soon as may reasonably be expected.

10.3.      Blue Social Network has the right to use software from third-parties to

10.4. Blue Social Network has the right to change or remove passwords, email addresses and phone numbers associated to all the Social Media channels of the client because of safety, when there is a potential hack, when the login information isn’t changed for a long time (2+ months), when there has been a global hack where possibly the details of the accounts are made public.

 

Article 11: Collection costs

11.1.     All judicial and extrajudicial (debt collection) costs reasonably incurred by the user in connection with the client’s non-compliance or late compliance with his payment obligations shall be for the client’s account.

11.2.     The client is liable for payment of interest over the debt collection costs.

 

Article 12: Inspection, complaints

12.1.      Complaints about the work carried out must be lodged in writing by the client to the user within 8 days of the faults being established, but 14 days at the latest following completion of the work in question. The notice of default should contain a description of the failure to perform in as much detail as possible so that the user is able to put forward an adequate responsible.  A claim does not suspend the client’s payment obligation other than if and insofar as the user has informed the client in writing that he regards the claim as being well-founded or well-founded in part.

12.2.      If the complaint is well-founded, the user shall as yet carry out the work as agreed unless that is demonstrable no longer of any benefit to the client.  The client shall be responsible for indicating that that is the case in writing.

12.3.      If it is no longer possible or beneficial to carry out the agreed work, the user can repay a proportion of the fee already paid without continuing to carry out the order and the user can only be held liable in that regard within the constraints set forth in article 16.

 

Article 13: Expiry period

13.1.     Notwithstanding the provisions of article 12, the client is obliged if he is or remains of the opinion that the user has failed to implement the contract on time, completely or correctly – unless this is done subject to the provisions of article 12.1 – to notify the user as such in writing and without delay and to exercise his rights to institute claims on that basis within one year of the date of that notification, or within one year of the time at which notification should have taken place, in the absence of which all of his rights and claims in that regard shall lapse upon expiry of the period set forth above.

 

Article 14: Suspension and dissolution

14.1.     The user is authorised to suspend compliance with his obligations or to dissolve the contract if:

–       The client fails to meet his contractual obligations or meet them in full.

–      After entering into the contract, the user becomes aware of circumstances that give

the user good grounds to presume that the client will not meet his obligations.  If there are good grounds for presuming that the client will only meet his obligations in part or not adequately, the suspension shall only be permitted if justified by the shortcoming.

–         Upon entering into the contract the client was required to furnish security for

meeting his contractual obligations and has failed to provide that or sufficient security.

14.2.      The user is further authorised to dissolve the contract or have it dissolved if circumstances arise of such a nature that compliance with the contract is no longer possible or can no longer be required according to the standards of fairness and equity of if circumstances arise of such a nature that the contract cannot reasonably be left in effect in unamended form.

14.3.      If the contract is dissolved, the claims of the user on the client shall become immediately due and payable.If the user suspends compliance with his obligations, he retains his claims by law and under the contract.

14.4.      The user reserves the right at all times to claim compensation for damages.

 

Article 15: Return of issued goods

15.1.      If the user has issued the client with goods during implementation of the contract, the client is obliged to return those goods in their original condition, free of defects and complete within 14 days of the user’s first request for him to do so.

15.2.      If the client fails to meet the obligation set out above under 15.1, the client will be obliged to compensate the user for the losses and costs arising thereof, including the replacement costs.

 

Article 16: Liability

16.1      In the event of the user being held liable, that liability shall be limited to the provisions of this clause.

16.2      The user’s liability for losses suffered by the client as a result of the order not being carried out on time, in full or correctly is limited to a maximum of one time the amount of the fee charged by the user to the client for the performance of the work in which the cause of the loss occurred, subject to the proviso that this relates exclusively to the fee payable during the last month in which that work was carried out.

16.3        The user cannot be held liable for losses caused by the client’s failure to meet the disclosure obligation pursuant to article 4.3 or the fact that the information provided by the client is not in keeping with the provisions of article 4.5, unless those losses are the result of intentional act or omission or causes on par with gross negligence on the part of the user.

16.4        Neither can the user be held liable for losses caused by acts or omissions of third-parties engaged by the client during implementation of the order, unless those losses have been caused by intentional act or omission or causes on par with gross negligence on the part of the user.

16.5        The user is further authorised at all times to maximally limit or reverse the client’s loss, for which the client is obliged to cooperate in full.

16.6        The user cannot under any circumstances be held liable for indirect losses, including consequential losses, loss of income, missed savings or losses caused by business stagnation. The above is subject to exception in cases of intentional act or omission on par with gross negligence on the part of the user.

16.7        Blue Social Network is not liable for damages to the client, which is caused by the use of third party software. Also applicable to malfunctioning software.

16.8        The Client must provide evidence to Blue Social Network for gross negligence and damages caused by Blue Social Network.

 

Article 17: Indemnification

17.1.      The client indemnifies the user against claims of third-parties regarding intellectual property rights on materials or information issued to the client and which are used during implementation of the contract.

17.2.      If the client issues the user with information carriers, electronic files or software, etc., he guarantees that the information carriers, electronic files or software are free of viruses and defects.

17.3.     The client indemnifies the user against claims of third-parties regarding losses related to or arising from the order implemented by the user if and insofar as the user is not liable to the client in that respect by virtue of the provisions of article 16.

 

Article 18: Transfer of risk

18.1.     The risk of the goods forming the subject of the contract being lost or damaged shall transfer to the client at the time at which they are legally and/or actually delivered to the client and are thus placed at the client’s disposal or a third-party nominated by the client for that purpose.

 

Article 19. Force majeure

19.1.      The parties are not be required to comply with any obligation if prevented from doing so as a result of a circumstance that is beyond their control and for which they cannot be held accountable by virtue of the law, a juristic act or generally accepted views.

19.2.      In these general conditions, force majeure is defined – in addition to that which is deemed as such by law and legal precedent – as all circumstances, foreseen or unforeseen, that are beyond the control of the user but which prevent the user from meeting his obligations. That includes strikes at the user’s business.

19.3.      The user shall also be entitled to invoke force majeure if the circumstance preventing (further) compliance occurs after the user should have met his obligations.

19.4.      The parties can suspend their contractual obligations during the period of force majeure. If the period of force majeure lasts for longer than two months, either party shall be entitled to dissolve the contract without being obliged to pay any compensation for damages to the other party.

19.5.      If the user has already partly met or will partly meet his contractual obligations when the period of force majeure begins and independent value can be attached to the obligations complied with or to be complied with, the user reserves the right to separately charge for the obligations already complied with or to be complied with. The client is obliged to pay that charge as though it were a separate contract.

 

Article 20: Confidentiality

20.1.      Both parties are obliged to protect the confidentiality of all confidential information that they obtain from each other or from other sources in the context of their contract.  Information is deemed to be confidential if the other party has been informed that is the case or if that is apparent from the nature of the information.

20.2.      If the user is obliged pursuant to a statutory provision or a legal ruling to disclose confidential information to third-parties designated by the law or the court with competent jurisdiction, and the user is unable to invoke a right to privilege recognised or permitted by statute or by the court with competent jurisdiction, the user is not obliged to pay compensation for damages or other compensation and the counterparty is not entitled to dissolve the contract on the ground of any losses thus caused.

 

Article 21: Intellectual property and copyrights

21.1.     Notwithstanding the other provisions of these general terms and conditions, the user reserves the rights and powers enjoyed by the user under the Netherlands Copyright Act.

21.2.      All reports, recommendations, contracts, designs, sketches, drawings, software, etc., issued by the user are exclusively designated for the client’s use and the client may not, without the prior permission of the user, reproduce them, publicise them or communicate them to third-parties unless otherwise determined by the nature of the documents issued.

21.3.      The user reserves the right to use information received through the implementation of the work for other purposes provided that doing so does not result in confidential information being disclosed to third-parties.

 

Article 22. No-takeover of personnel

22.1.     During the term of the contract and for one year following its termination the client will refrain from employing or otherwise making use of the services, directly or indirectly, of employees of the user or of companies engaged by the user for the implementation of this contract or which are or have been involved in the implementation of the contract other than following proper consultation on that subject with the user.

 

Article 23: Disputes

23.1.      In the absence of mandatory rules of law to the contrary, the court in the user’s place of establishment has exclusive competent jurisdiction.

23.2.      The parties shall not refer a matter to court until they have done their utmost to resolve the dispute in mutual consultation.

 

Article 24: Marketing- service- promotional purposes.

24.1.     Blue Social Network has the right to use the client for their own marketing, service and / or promotional purposes.

 

Article 25: Applicable law

25.1.     All legal relationships between the user and the client to which these general conditions apply shall be governed by the laws of the Netherlands. The Vienna Sales Convention is expressly excluded.

 

 

 

Back to Top